< Zorgverzekeringen (9)


Het basispakket


De zorgverzekering omvat een basispakket van noodzakelijke zorg. Het verzekerde pakket in de Zorgverzekeringswet biedt “noodzakelijke op genezing gerichte zorg die is getoetst aan de eisen van aantoonbare werking, kosteneffectiviteit en noodzaak van collectieve financiering”. Het verzekerde pakket sluit aan bij het verzekeringspakket van de voormalige ziekenfondsverzekering.


Door de gekozen bewoordingen vallen bepaalde vormen van zorg (bijv. homeopathie) buiten het verzekeringspakket omdat daarvan de werking  niet wetenschappelijk aantoonbaar wordt geacht. Andere vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld cosmetische operaties, vallen er weer buiten omdat de behandeling niet primair op genezing is gericht. Hierdoor ontstaat er een schemergebied van aandoeningen die zowel een cosmetisch als genezend aspect hebben. Hierbij valt ondermeer te denken aan een buikwandcorrectie bij extreme gewichtsvermindering.


Op genezing gerichte zorg zoals nu nog opgenomen in de AWBZ, wordt in 2006 overgeheveld naar de standaardverzekering curatieve zorg. Inmiddels is besloten dat het in eerste instantie gaat om de gehele extramurale geestelijke gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld psychotherapie) en het eerste jaar van de intramurale geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische verpleging).


Van het basispakket is de volgende samenvatting te geven:

Geneeskundige zorg


Omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, met uitzondering van de zorg zoals tandarts-specialisten, alsmede paramedische zorg. Hiervan zijn echter onder meer weer uitgesloten:


  1. preventieve zorg, zoals bijvoorbeeld het vaccineren tegen griep;

  2. de eerste dan wel vierde of volgende in-vitrofertilisatiepoging per te realiseren zwangerschap;

  3. behandeling van plastisch-chirurgische aard voor zover die geen betrekking hebben op met name in de wet genoemde situaties;


Daarnaast kan de zorg ook gelimiteerd zijn en kan een bijdrage worden gevraagd, zoals bijvoorbeeld bij psycho-therapie. De geneeskundige zorg omvat tevens vergoeding van de kosten van donoren bij transplantatie.


Paramedische zorg


Omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Bij fysiotherapie e.d. komen in de meeste gevallen de eerste negen behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking.


Mondzorg


Omvat zorg zoals tandartsen die plegen te bieden, met dien verstande dat het slechts betreft tandheelkundige zorg die noodzakelijk is bij enkele (ernstige) afwijkingen en chirurgische tandheelkundige hulp en bepaalde gevallen. Voor personen tot 18 jaar geldt een meer uitgebreide dekking.


Farmaceutische zorg


Omvat aflevering van geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn aangewezen door de zorgverzekeraars. Vaccins voor preventieve inenting (bijvoorbeeld bij reizen) vallen hier niet onder. In bepaalde gevallen kan de verzekerde een eigen bijdrage verschuldigd zijn.


Hulpmiddelenzorg


Omvat bij ministeriële regeling aangewezen, functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen, waarbij kan worden geregeld in welke gevallen de verzekerde recht heeft op die zorg. In bepaalde gevallen is een eigen bijdrage verschuldigd.


Verblijf


Omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. In afwijking hiervan tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof mee voor de berekening van de 365 dagen.


Thuiszorg


Naast de onder “Verblijf” bedoelde verpleging, omvat verpleging tevens zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, zonder dat die zorg gepaard gaat met verblijf, en die noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg.

Ook de zorg zoals kraamverzorgenden die plegen te bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling, gedurende ten hoogste tien dagen, te rekenen vanaf de dag van bevalling valt hieronder. Er is wel een eigen bijdrage verschuldigd.


Ziekenvervoer


Het ziekenvervoer wordt vergoedt, mits het aan de in de wet genoemde voorwaarden voldoet.


Conclusie


In veel gevallen zal het basispakket aan de behoefte voldoen, maar het blijft toch een min of meer beperkt pakket. Vooral mensen die tot 2006 particulier verzekerd waren, krijgen minder dan zij gewend waren. De verzekeraars bieden echter tal van mogelijkheden om aanvullende verzekeringen te sluiten. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan.


aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl