Fiscaal

Fiscaal


Startende Onderneming


Als startende ondernemer krijgt men in vrij korte tijd te maken met een veelheid aan fiscale beslommeringen, waarmee menigeen zich niet vertrouwd voelt. Wanneer u niet zelf om een stamnummer-btw vraagt, zal de belasting veelal het initiatief nemen en een formulie "tot het verstrekken van nadere inlichtingen" opsturen. Veel startende ondernemers kunnen daar al slecht mee uit de voeten en lang niet iedereen heeft informatie gevraagd of de studiemiddagen gevolgd bij de Kamer van Koophandel.


K.O.R.


Wist u dat er zoiets als een "kleine ondernemers regeling" bestaat, die maakt dat jaarafdracht tot ongeveer 1.360,- aan btw niet feitelijk hoeft te worden voldaan Wie later in het jaar aanvangt kan hier voordeel aan hebben.


Vrijstellingen


Er bestaan speciale ondernemersvrijstellingen die tot doel hebben de heffing Inkomstenbelasting voor ondernemers te matigen, hetgeen bevorderlijk is voor werkgelegenheid en investeringsbereidheid. Er bestaat recht op zelfstandigenaftrek, startende ondernemersaftrek, investeringsaftrek, fiscale oudedagsreserve, terwijl tevens versneld kan worden afgeschreven. Of van dit alles in het eerste jaar gebruik moet worden gemaakt, is een andere vraag. Veel aftrekposten beïnvloeden de toepasselijkheid van de ziekenfondswet zelfstandigen en daarmee is niet iedereen even gelukkig.

WAZ


Met ingang van 1998 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) uit ons sociale verzekeringstelsel verdwenen. De AAW verzekerde op minimumniveau alle ingezetenen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Voor werknemers zijn de aanspraken uit hoofde van arbeidsongeschiktheid (AAW) opgenomen in de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO). Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten, vrije beroepsbeoefenaren en directeuren-grootaandeelhouders dienen sinds 1998 hun arbeidsongeschiktheid (verplicht) te verzekeren via de WAZ.


De premie wordt geheven door de Belastingdienst, laat weliswaar de eerste 13.159,- ondernemingswinst vrij, maar heft over het overige 5.94% (tot 2002 was dat 8.8%) De WAZ heeft sinds de introductie (1998) veel verzet gekend, met name omdat de toenmalige verlaging van de Inkomstenbelasting niet opwoog tegen de meerdere premieheffing. Bovendien moet men geen hooggespannen verwachting hebben over de uitkering.


Uitkering vindt eerst plaats ná 52 weken van voortdurende arbeidsongeschiktheid, maar waarbij deze gerelateerd is aan het vroegere inkomen uit bedrijfs- of beroepsleven. Een en ander betekent dat een startende ondernemer vanaf het eerste uur premie bijdraagt, maar geen rechten kan uitoefenen. Een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan ook een eerste vereiste voor de startende ondernemer die zich serieus toelegt op zijn nieuw verworven zelfstandigheid.


Belastingplan 2001


Het nieuwe belastingregiem met het boxenstelsel heeft veel zaken binnen de inkomstenbelasting behoorlijk overhoop gehaald en was voor de belastingconsulenten aanleiding in speciale seminars en studiebijeenkomsten zich vertrouwd te maken met het nieuwe stelsel. Renten zijn voor de particulier niet meer aftrekbaar, wel voor de ondernemer indien verschuldigd over vreemd bedrijfsvermogen. Dividend is niet meer belast maar wordt wel verrekend binnen de belastingheffing. De opbrengsten uit een tweede huis zijn niet meer belast, de hypotheekrente erop niet meer aftrekbaar, maar als vermogensobject doet het weer wel mee bij de fictieve rendementsheffing, een nieuw begrip waar de Nederlandse fiscus een primeur heeft. Geen enkel West-Europees land kent dat.


Voor het opstellen van uw particuliere aangifte kunt u bij ons terecht. In eerste aanleg zullen wij iedere aangifte aanmelden als deel uit te maken van ons consulentenbestand, waarvoor uitstel wordt verkregen tot max. 1 maart van het volgende jaar. Zolang zal niet nodig zijn, veelal gaat de aangifte er al vóór de zomer uit. Ondertussen wordt voor ondernemers een schattingsaangifte verlangd - en dat wordt óók geregeld.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl