< Zorgverzekeringen (8)


Géén vergoeding inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringen?


Door een wijziging in de Regeling Zorgverzekering die gaat over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet, is voor een aantal gevallen vastgelegd dat de inhoudingsplichtige (de werkgever of een uitkeringsinstelling) géén vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringen is verschuldigd, te weten:

  1. Een werknemer heeft ten onrechte een Verklaring voor geen of beperkt privé-gebruik voor de auto-van-de-zaak gevraagd en verkregen. Vervolgens blijkt dat hij toch over de 500 Km grens komt en waardoor ten onrechte geen 12% bijtelling over de cataloguswaarde in de loonadministratie heeft plaats gevonden. Dit leidt naderhand in de sfeer van Inkomstenbelasting tot bijtelling op het belastbaar loon van de werknemer. Normaliter zou de werkgever de vergoeding uit hoofde van zorgverzekeringswet moeten verlenen over het verhoogde bedrag van loon + bijtelling. In het onderhavige geval evenwel niet en hetgeen ook niet achteraf kan worden afgedwongen – dat is, vooropgesteld dat de werkgever te goeder trouw is.


  2. De inhoudingsplichtige (in dit geval de verzekeraar) is geen vergoeding verschuldigd voor de inkomensafhankelijke bijdrage over de zogenaamde stamrechtuitkeringen. Het gaat hier hierbij om uitkeringen door een voormalige werkgever en welke zijn toegekend uit hoofde van aanspraak op periodieke uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon. Met name bij bedrijfsopvolging komt men dit tegen. De werkgever bedingt via een koopsom bij een professionele verzekeraar een periodiek recht op uitkering ten gunste van de (ex)werknemer of (ex)ondernemer. Desgewenst kan het stamrecht ook in eigen bedrijf van de werkgever of de overgedragen onderneming worden ondergebracht met het zelfde rechtsgevolg en hetgeen vanuit liquiditeitsoverweging soms te verkiezen valt, althans voor zover de begunstigde hiermee wil instemmen. Over dergelijke periodieke stamrechtuitkering is geen vergoeding verschuldigd voor de inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringen.


  3. Verder is vastgelegd dat de Sociale Verzekeringsbank over de AOW-uitkering voor de maand waarin de betrokkene 65 jaar wordt geen vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringen hoeft te verstrekken.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl