< Zorgverzekeringen (7)


Wát de doen indien méér zorgpremie wordt ingehouden dan het thans geldende maximum?


Stel dat een belastingplichtige (bijv. een 65 plusser) meerdere kleine pensioenen links en rechts heeft lopen. Voor de zorgverzekeringswet houdt dit in dat over ieder pensioen (en ook over de AOW- uitkering) door de uitkerende instanties 4.4% zorgpremie wordt ingehouden, Wat gebeurt er nu als het totaal ingehouden bedrag hoger uitkomt dan het maximum van 4.4% over

€ 30.000?


Het antwoord moet helaas luiden dat deze belastingplichtige er (voorlopig) op achteruit gaat. Hij zal het teveel ingehouden bedrag wel terugkrijgen, maar dat dit zal pas worden geregeld bij de aangifte Inkomstenbelasting 2006 - en die wordt als bekend eerst opgesteld en afgewikkeld in 2007. Voorlopig is men dat bedrag dus kwijt en bestaat er ook (nog) geen mogelijkheid tot verzoek van voorlopige teruggaaf van zorgverzekeringspremie.

Voor wie dit uit oogpunt van liquiditeitbeheersing onwenselijk vindt, kan natuurlijk altijd nog worden nagestreefd dan maar een lagere aanslag Inkomstenbelasting na te streven. Of men de liquiditeitsterugval nu linksom of rechtsom compenseert, mag weinig uitmaken.


Onder druk van de Tweede Kamer wordt momenteel gewerkt aan een tussentijds restitutiesysteem waarbinnen dergelijke teveel geheven premies wél kunnen worden terugverlangd. Overigens is het nog geeneens zo duidelijk wát de verschuldigd premie is bij samenloop van verzekerings-gronden.  Stel bijvoorbeeld een looninkomen van € 25.000 naast € 10.000 winstinkomen. De inhouding via de werkgever bedraagt in ieder geval 6.5% x € 25.000 = € 1.625 - Er zijn nu twee mogelijke benaderingen:

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl