Inkomensafhankelijke bijdrage


De werkgever zal vanaf 1 januari 2006 voor iedere werknemer (dus ook van de directeur) een verplichte inkomensafhankelijke bijdrage moeten betalen. Deze bedraagt een percentage van het inkomen en wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het jaar 2006 geldt een bijdragepercentage van 6.5%. Het maximum bijdrage inkomen dat in de heffing wordt betrokken bedraagt voor 2006 € 30.000, zodat over dat jaar maximaal een bijdrage van € 1.950 verschuldigd is.


De werkgever moet deze bijdrage enerzijds inhouden op het loon, maar is anderzijds gehouden hiervoor een volledige vergoeding te verstrekken. Deze werkgeversbijdrage geldt in fiscale zin als inkomen voor de werknemer en waarover dus loonbelasting en premieheffing sociale verzekeringen is verschuldigd. Op zichzelf is dit niets nieuws, ook onder de oude ziekenfondswet was de werkgeversbijdrage een belast onderdeel van het loon en deed daarbinnen mee voor 6.75% terwijl dat nu 6.5% is. Bovendien is de eigen werknemersbijdrage onder het oude systeem vervallen (bedroeg daar 1.45%).


Voor de ondernemer geldt een afwijkend percentage van 4.4% en dat door de belastingdienst op aanslag wordt geheven over het zgn. verzamelinkomen. Voor het overige voldoet de ondernemer dezelfde nominale premieheffing als de werknemer op acceptgiro aan de zorgverzekeraar.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl