< Zorgverzekeringen (3)


Zorgtoeslag voor niet-inwoners van Nederland?


Ook zij die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland AWBZ-verzekerd zijn komen in aanmerking voor de zorgtoeslag, althans wanneer het inkomen lager beloopt dan € 25.068 (of

€ 40.120 in geval van partners).  Men moet dan wel bij een Nederlandse verzekeraar een zorgverzekering hebben of recht op zorg hebben in het woonland ten laste van Nederland en daarvoor een bijdrage betalen aan het College van Zorgverzekeringen.


Personen die niet in Nederland wonen en die geen aanvraagformulier voor de zorgtoeslag hebben ontvangen, maar menen wel recht te hebben op de zorgtoeslag, kunnen voor een aanvraagformulier contact opnemen met de Belasting Telefoon Buitenland (0031-555-385385)


Zorgtoeslag


Mensen voor wie de hoogte van de nominale premie gezien hun inkomenssituatie problematisch is, kunnen op grond van de Wet op de Zorgtoeslag in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. Echtenoten of fiscale partners kunnen alleen gezamenlijk aanspraak maken op de zorgtoeslag.


Die zorgtoeslag wordt via de Belastingdienst uitgekeerd en moet ook daar worden aangevraagd. In de praktijk zal voor alleenstaanden recht op een zorgtoeslag bestaan indien het verzamelinkomen niet meer bedraagt dan € 25.000 en voor meerpersoonshuishoudens € 40.000. Hoe dichter het inkomen bij het grensinkomen ligt, hoe minder zorgtoeslag wordt toegekend.


Aangezien het verzamelinkomen bestaat uit de som van alle inkomens onder box 1 - 2 en 3 betekent dit dat de aanwezigheid van vermogen meetelt voor de berekening van het recht op toeslag. Dat geldt overigens in gelijke mate voor de premieheffing zelf. In tegenstelling tot de oude stelsel van ziekenfondsverzekering wordt onder het nieuwe zorgstelsel óók premie geheven over bijv. bijverdiensten en lijfrente-uitkeringen.


De zorgtoeslag kon aanvankelijk voor 2006 alleen maar worden aangevraagd vóór 01-04-2007, zijnde de uiterste datum waarbinnen standaard het aangiftebiljet Inkomstenbelasting 2006 moet zijn ingeleverd. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd dat die termijn wettelijk zal worden verruimd met de termijn gedurende welke uitstel van inlevering is verleend. Voor de cliënten die meelopen onder de uitstelregeling van een belastingconsulent, betekent dit dat voor het jaar 2006 nog voor het eerst legitiem beroep op een bijdrage zorgtoeslag kan worden gedaan tot maximum 1 maart 2008.


aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl