< Zorgverzekeringen (16)


Inkomensafhankelijke bijdrage over Ontslagvergoeding


De vraag of door de werkgever 6.5% vergoeding moet worden betaald over een ontslagvergoeding die (meestal) door de kantonrechter is opgelegd, zal in zijn algemeenheid bevestigend moeten worden beantwoord. De opvatting die men wel eens kan horen als zou dit niet nodig zijn omdat de werknemer immers reeds uit dienst is, is onjuist en wordt zelfs uitdrukkelijk geregeld in de Zorgverzekeringswet – meer in het bijzonder in artikel 5.4 van de Regeling Zorgverzekering, zijnde een nadere uitwerking van artikel 46 in de Zorgverzekeringswet.

De vergoeding is door de werkgever die de ontslaguitkering moet voldoen gewoon verschuldigd indien sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking, genoten door iemand die nog geen 65 jaar oud is – en hetgeen meestal toch het geval zal zijn. De maximale vergoeding beperkt zich hierbij echter tot hetgeen jaarlijks maximaal verschuldigd kan zijn, zijnde 6,5% over € 30.015 = € 1.951  Men hoeft dus beslist geen 6.5% vergoeding te voldoen over bijvoorbeeld € 100.000 of meer ontslaguitkering


Denkbaar is ook nog dat de voormalige werknemer in de loop van het jaar elders komt te werken en in welk geval bij dié andere werkgever weer opnieuw inkomensafhankelijke bijdrage wordt afgedragen. Bij elkaar zou dat veel te veel zijn en dus heeft de eerste werkgever aan het einde van het jaar recht op vergoeding van het teveel afgedragen bedrag, naar evenredigheid van de loonsom.


Een uitzondering op een en ander vormt de omstandigheid wanneer de ontslagvergoeding wordt afgestort en tot uitkering komt in de vorm van een stamrecht. Er ontstaat al doende aanspraak op een periodieke uitkering, hetgeen bij uitkering wordt aangemekt als belastbaar loon en daarmee wordt gerekend tot het bijdrage-inkomen waarover inkomensafhankelijke bijdrage is verschuldigd.. Omdat in dát geval geen sprake meer is van een werkgever die vergoeding moet bieden voor de inkomensafhankelijke bijdrage, bedraagt op dergelijke stamrechtuitkeringen het bijdragepercentage 4.4% en geen 6.5%. Men vindt dit in artikel 5.2 van de Regeling Zorgverzekering.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl