Meeverzekerde kinderen die elders wonen


Kinderen waren van oudsher meeverzekerd op de polis van een van de ouders, maar dat is onder het nieuwe verzekeringsysteem toch even anders: sinds 1 januari 2006 hebben zij hun eigen polis en zijn de niet altijd automatisch verzekerd. In beginsel moeten de ouders de verzekering voor hun kinderen afsluiten. Hebben zij om een of andere reden nagelaten het “december aanbod” van de toenmalige verzekeraar af te slaan en verzuimd een nieuwe verzekering af te sluiten, is het kind niet verzekerd. Ook bij nieuw geboren kinderen vanaf 2006 blijft het de verantwoordelijkheid van de ouders om de verzekering af te sluiten. Bij royement van de ouder(s) wegens wanbetaling komt de polis van het kind niet in gevaar.


Verzekeringstechnisch zijn er twee mogelijke opties, te weten de kinderen op naam van een van de ouders (en die daarmee als verzekeringsnemer fungeert), dan wel een verzekering te nemen op naam van het kind zelf (en waarmee het kind zelf de verzekeringnemer wordt). Wat in de praktijk het verschil is blijft onduidelijk. Zoveel is wel duidelijk dat het kind zelf veelal vanwege de onmondigheid niet handelingsbekwaam is tot het aangaan van een verzekeringsovereenkomst en waardoor in de praktijk altijd de ouder of voogd zal moeten het contract zal moeten ondertekenen.


Bij elders verblijf op een ander adres dan het ouderlijke woning, kan het beste worden opgelost door twee adressen te hanteren: als postadres voor de verzekeraar mag het ouderlijk woonadres blijven fungeren terwijl daarnaast een feitelijk afwijkend woonadres kan worden aangehouden.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl