< Zorgverzekeringen (10)


De DGA en het nieuwe zorgstelsel


De directeur-grootaandeelhouder die in zijn eigen BV werkzaam is, wordt voor de Zorgverzekeringswet als werknemer aangemerkt, óók nu hij is uitgesloten van werknemersverzekeringen! Dit betekent dat de BV via de aangifte Loonbelasting de inkomensafhankelijke bijdrage van 6.5% op het loon moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De BV is vervolgens weer verplicht die bijdrage aan de directeur te vergoeden, een en ander op voet van gelijkheid met iedere werknemer die in loondienst is: iedereen, van hoog tot laag, ziet via het loonbriefje van de werkgever de inkomensafhankelijke premie bij het loon worden opgeteld, daarmee in de loonheffing worden betrokken - en vervolgens weer worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst, dit laatste omdat de Fiscus sinds 01-01-2006 er de taak als ontvangstkantoor voor premie-incasso erbij heeft gekregen. Het UWV is alleen nog maar uitvoerder van het sociaal verzekeringstelsel (= uitkeringen verstrekken) maar is sinds 2006 niet meer betrokken bij de premievaststelling noch incasso van wat voorheen op voorschotnota werd opgelegd.

De DGA neemt daarmee een wezenlijk andere positie in dan de zelfstandige ondernemer, alsmede de freelancer, de bijverdiener, de beroepsbeoefenaar, of meer in het algemeen gesproken: een ieder die er nevenwerkzaamheden op nahoudt. Dit zijn allemaal voorbeelden van categorieën verzekeringsplichtigen waarvoor opgaat dat zij geen werkgever hebben die hen de premie vergoedt. Om die reden is voor deze categorieën lagere premie vastgesteld, te weten 4.4%. Zij krijgen daartoe een aanslag uitgereikt van de Belastingdienst. Overigens is de kring van premieplichtigen die 4.4% betalen uitgebreider dan bovengenoemde voorbeelden, er valt bijvoorbeeld ook onder de uitkering uit bedrijfspensioen - maar waarvan de premie door de pensioeninstellingen niet wordt vergoed.  De WAO-uitkering is daarop een uitzondering: de 6.5% inhouding door de Sociale Verzekeringsbank wordt ogenschijnlijk niet door het SVB gecompenseerd, maar daartoe zijn de WAO-uitkeringen in 2006 dan ook verhoogd!


Terugbetalen van teveel ingehouden premie?


Voor alle bronnen van inkomsten geldt een maximum premieabel bedrag van € 30.000, zodat niemand meer dan € 1.950 bijdrage is verschuldigd, althans zolang men bij slechts bij één (1) werkgever is aangesteld. Wie bij meerdere opdrachtgevers in loondienst werkzaam is, ziet door ieder van die werkgevers tot het maximum van de verschuldigde zorgpremie worden ingehouden. Het is daarbij helaas niet zo dat de werkgevers rekening mogen houden met de omstandigheid dat ook elders al premie wordt ingehouden: ieder van deze werkgevers moet de inkomensafhankelijke bijdrage van 6.5% inhouden en afdragen en vervolgens vergoeden aan de werknemer. Na afloop van het kalenderjaar zal de teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage automatisch worden terugbetaald door de Belastingdienst.


Terugbetalen aan wie?


Het teveel betaalde wordt terugbetaald aan de werkgever of aan de uitkeringsinstantie die de bijdrage heeft vergoed. Is de bijdrage niet vergoed dan zal terugbetaling plaats vinden aan de werknemer of aan de uitkeringsgerechtigde. Bij een combinatie van vergoede bijdragen en niet-vergoede bijdragen vindt de terugbetaling – voor zover mogelijk – plaats aan de werknemer resp. aan de uitkeringsgerechtigde. Een eventueel restant wordt vervolgens terugbetaald aan de werkgever resp. uitkeringsinstantie.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl