aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl

Zelfstandigen en freelancers


Personen die niet in Nederland wonen en uitsluitend in Nederland zelfstandige beroepswerkzaamheden verrichten, zijn in Nederland verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen en ook (tot en met 31-12-2005) voor de Ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen, dat laatste voor zover er in die tijd aan de gestelde criteria werd voldaan.


De verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen (en waar vanaf 01-01-2006 ook de Zorgverzekeringswet onder valt) gebint op de eerste werkdag en eindigt op de laatste werkdag. Voor gevallen waarin niet duidleijk is of deze beroepswerkzaamheden zijn beëindigd dan wel het voornemen bestaat om beroepswerkzaamheden in Nederland te blijven verrichten, eindig de verplichte verzekering drie maanden na de laatst bekend werkdag.