< Startersperikelen (3)


Kan op freelance activiteit loonbelasting worden ingehouden?


Het begrip "freelance" komt in de wet niet voor, maar in de praktijk wordt bedoeld dat een los dienstverband aanwezig is waarop geen loondienst van toepassing wordt geacht. Dat is dan daarmee tevens de probleemstelling ten voeten uit, want de inspecteur loonbelasting en uitvoeringsinstellingen als UWV-GAK en RELAN willen al snel concluderen dat wél inhouding- en afdrachtplicht bestaat. Dit terrein is té gecompliceerd om hier even snel uit de doeken te doen.


Een weloverwogen status van zelfstandige (zzp-er => zelfstandige zonder personeel) brengt met zich mee dat geen loonheffing noch sociale verzekering van toepassing is. Men begeeft zich hiermee op redelijk glad ijs, met name wanneer naderhand mocht blijken dat er toch sprake is van een verkapte loondienst.


Antwoord


Ja, dat is mogelijk. Het heet de opting-in regeling en komt vooral voor in de uitgevers- en journalisten wereld. De freelancer en zijn opdrachtgever opteren dan alleen voor de inhouding van loonbelasting. De sociale verzekeringen staan er buiten.


Een opdrachtgever mag er zich wel van goed van vergewissen dat de zogenaamde zelfstandige ook inderdaad de zelfstandigheid bezit die men voorwendt. Wijzen op een btw-nummer en inschrijving bij het Handelsregister, volstaan niet. Een verklaring van arbeidsrelatie echter wel, niet in het minst omdat die met ingang van 2002 wordt verstrekt na te zijn getoetst aan de normen van de Belastingdienst en het UWV (voorheem het LISV - Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen).


Door de freelancer fiscaal als werknemer te bestempelen, kan men bij het vaststellen van de arbeidsvergoeding gebruik maken van de verschillende vormen van fiscaal vriendelijk belonen, zoals dat ook voor gewone werknemers geldt. Daarbij kan gedacht worden aan bedrijfsspaarregelingen, vergoeding voor kinderopvang, PC-privé project, feestdagenregeling en vaste onkostenvergoeding. Door met de freelancer een nettobeloning af te spreken, kan men door van deze fiscaalvriendelijke beloningsvormen gebruik maken, de brutobeloning en daarmee de loonkosten beperken. Belangstellenden kunnen - zolang de voorraad strekt - gratis een boekje "Klare taal over onbelaste vergoedingen" aanvragen per email.


Een nadeel aan de opting-in regeling is dat men de nieuwe werknemer onder de werkingssfeer van de loonadministratie brengt, met alle extra administratieve rompslomp die daarmee samenhangt. Toch is dit nog altijd verre te verkiezen bóven het risico van naheffing door fiscus en uitvoeringsinstelling van de sociale verzekering. Een zzp-verklaring onder toepassing van (alleen voor de loonbelasting) de opting-in regeling, lijkt de solide basis voor een verantwoorde arbeidsrelatie.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl