< Startersperikelen (2)


Maakt het nog verschil of men een onderneming drijft of bijverdiensten heeft?


Soms kan men vernemen dat nevenactiviteiten als bijverdiensten anders (en makkelijker) worden beoordeeld dan een hoofdactiviteit als fulltime ondernemer, daargelaten dat er verschillende definities bestaan van het begrip ondernemer.


Antwoord


Globaal genomen kan bij bijverdiensten aan kleinschaligheid worden gedacht, hetgeen men niet meer veronderstelt aan te treffen bij een ondernemingsactiviteit. Wie fulltime in loondienst werkt kan er nevenactiviteiten op nahouden, die men niet moet willen kwalificeren als "onderneming", maar waarvoor het begrip "bijverdienste" veel meer geëigend is. We praten dan in beide gevallen nog steeds over economische activiteiten, maar denken bij een onderneming toch vooral aan bereidheid tot investering, risicodragend kapitaal, activiteiten op het gebied van reclame en publiciteit, etc. Dit zijn slechts énkele kenmerken van ondernemerschap, er zijn er méér.

Tot en met 2000 maakte het administratief overigens wél verschil, maar met de komst van Belastingplan 2001 is dat allemaal behoorlijk veranderd. Zowel ondernemers als bijverdieners moeten sindsdien een administratie voeren, bestaande uit een exploitatieoverzicht mét vermogensbalans. Voorheen kon voor bijverdiensten worden volstaan met een eenvoudige exploitatierekening. Alleen voor héél eenvoudige en zeer bescheiden bijverdiensten kan ook heden nog worden volstaan met een eenvoudige kasadministratie.

Fiscaal is overigens zéér relevant het onderscheid te herkennen: bijverdiensten kunnen per definitie niet negatief uitvallen (dan zou het een hobby zijn en dat is fiscaal niet aftrekbaar), maar vallen niet onder de ziekenfondswet voor zelfstandigen. Ondernemingsactiviteiten kunnen daarentegen wél tot verrekenbare aanloopverliezen voeren, maar vallen onder de ziekenfondswet. Alleen "echte zelfstandigen" kunnen de fiscale ondernemersfaciliteiten toepassen als (willekeurig) afschrijven, investeringsaftrek, zelfstandigenaftrek, etc. Aan bijverdieners is dat niet toegestaan.

Tenslotte, een veel voorkomend misverstand is te menen dat men eerst ondernemer wordt wanneer er 1225 uren besteed zijn aan de onderneming. Dat is niet zo, ook bij 800 uur kan men zeer wel ondernemer zijn. Er kan dan alleen geen aanspraak worden gemaakt op het merendeel van de fiscale vrijstellingen.

aangesloten bij:

Telefoon: 0299 - 654 348   •   0299 - 657 039

E-mail: fiolet@euronet.nl